விரும்பும் பதிவைத் தேடுக.

செவ்வாய், 30 நவம்பர், 2021

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (02) கதுவை = VICE.


கதுவை = VICE 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

பணிமனைகளில் எந்தப் பொருளையும் திருத்தம் செய்வதற்கு முன்பு அதை நழுவாமல் இறுக்கமாகக் கவ்விப் பிடிப்பதற்கு வைஸ் (Vice) என்னும் பிடிகருவியைப் பயன்படுத்துவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள் !

 

 

இந்தக் கருவியின் தாடைகளுக்கு இடையில் திருத்தம் செய்ய வேண்டிய பொருளை நிறுத்தி, தாடைத் திருகு மூலம் இறுக்கி விட்டால், முதலைப் பிடிதான். பொருள் நழுவ முடியாது !

 

 

இறுக்கமாகக் கவ்விப் பிடித்தல் என்பதைக் குறிக்கத் தமிழ் இலக்கியங்களில் கதுவு “ , “ கதுவுதல் என்னும் சொற்கள் கையாளப் பட்டுள்ளன. பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை  என்பது பெரும் பாணாற்றுப் படை என்னும் இலக்கியத்தில் காணப்படும் வரி !  (வரி : 287).

 


இதே இலக்கியத்தில் வேறு ஒரு இடத்தில் கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை என்ற வரி வருகிறது  !  (வரி ; 471)

 

 

வைஸ் என்பதை பிடிச்சிராவி “ “ பிடிப்பான் “ “ பிடி தண்டு என்று பலவாறாக அழைக்கின்றனர். இவற்றில் ஒலி நயமும் இல்லை; சுருங்கிய வடிவும் இல்லை !

 

 

கதுவும் (கவ்விப் பிடிக்கும்)  செயலைச் செய்கின்ற கருவியைக் கதுவை என்று அழைக்கலாமே ! பொருள் நயமும் இருக்கிறது ! ஒலி நயமும் இருக்கிறது ! சுருங்கிய வடிவும் இருக்கிறது ! கதுவையின் அடிப்படையில் பிறக்கின்ற பிற சொற்களையும் பாருங்கள் !=========================================

 

VICE.............................. .= கதுவை
BENCH VICE..................= விசிக் கதுவை
LEG VICE........................= நிலைக் கதுவை
MACHINE VICE........................= பொறிக் கதுவை
PIPE VICE.................................= புழல் கதுவை
CARPENTER'S VICE...............= தச்சுக் கதுவை
PNEUMATIC VICE...................= காற்றியல் கதுவை.
HAND VICE...............................= கைக்கதுவை

 

==============================================

 

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“புதிய தமிழ்ச் சொல்” வலைப்பூ.

[தி.ஆ:2052. நளி (கார்த்திகை) 14]

{30-11-2021}

 

==============================================

விசிக் கதுவை = BENCH VICE


 

புதுச்சொல் புனைவு (வை.வேதரெத்தினம்) (01) கலிங்கு = REGULATOR .

 

கலிங்கு = REGULATOR 

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆற்றில் குதித்துச் சுழித்து ஓடி வரும் நீருக்கு வேகம் அதிகம். அதன் வேகத்தை மட்டுப்படுத்தித் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நீரைத் திருப்பி விட்டு, நெற்பயிர் வயல்களுக்குக் கொண்டு செல்ல வாய்க்கால்கள் தேவை !

 

அகன்ற நீர்ப்பரப்பான ஆற்றிலிருந்து குறுகியஅகலமுள்ள வாய்க்காலுக்கு நீரினை மடை மாற்றி அனுப்பவும், வாய்க்காலில் செல்லும் நீரின் அளவை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ செய்யவும் வசதியாக வாய்க்கால் தலைப்பில் கலிங்கு என்ற ஒரு அமைப்பு நிறுவப் பட்டிருக்கும் !

 

கலிங்கு என்பது ஆற்றுக்கும் வாய்க்காலுக்கும் இடையில் இணைப்பு ஏற்படுத்தித் தரும் ஒரு கட்டமைப்பு, செங்கல் மற்றும் பைஞ்சுதை (Cement) கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த குறுகிய வழியில், மேலே ஏற்றி இறக்கக் கூடிய இருப்புத் தடுப்பு (Steel Shutter) ஒன்று திருகுத் தூக்கு அமைப்புடன் நிறுவப்பட்டிரும் !

 

திருகுத் தூக்கியை இயக்கி இருப்புத் தடுப்பினை மேலே ஏற்றவும் அல்லது கீழே இறக்கவும் முடியும். இதன் மூலம் ஆற்றிலிருந்து வாய்க்காலுக்குச் செல்லும் நீரின் அளவைத் தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்க முடியும் !

 

வாய்க்கால் தலைப்புகளில் கட்டப்பட்டிருக்கும் கலிங்குஎன்ற இந்த அமைப்பின் பணி, தேவைக்கேற்ப வாய்க்காலில் விடப்படும் நீரின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவது தான். இந்தக் கலிங்கின் மூலம் வாய்க்காலில் செல்லும் நீரின் அளவை அதிகரிக்கவும் செய்யலாம்; குறைக்கவும் செய்யலாம் !

 

இந்தக் கலிங்கினை ஆங்கிலத்தில் ரெகுலேட்டர் என்று சொல்வது வழக்கம். ரெகுலேட்டர் என்பது கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு; அவ்வளவு தான் !

 

ரெகுலேட்டர் ( Regulator ) என்பதைக் கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு, கட்டுப்படுத்தும் சாதனம், கட்டுப்படுத்தி, கட்டுறுத்தி, சமநிலைப் பொறி என்றெல்லாம் பலவாறு மொழி பெயர்க்கப்படுகிறது. இப்பொழுதும், வேளாண் பெருமக்களிடம் வழக்கில் உள்ள கலிங்கு என்ற சொல் இருக்கையில் வேறு சொற்களைத் தேடி அலைவது ஏன் ?

 

கலிங்கு என்ற சொல்லின் அடிப்படையில் உருவாகும் பிற சொற்களையும் காண்போமா !

 

==================================================


REGULATOR

= கலிங்கு

FAN REGULATOR

= விசிறிக் கலிங்கு

GAS REGULATOR

= வளிமக் கலிங்கு

AIR REGULATOR

= காற்றுக் கலிங்கு

OIL REGULATOR 

= எண்ணெய்க் கலிங்கு

HEAT REGULATOR

= வெப்பக் கலிங்கு

 

==================================================


ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(veda70.vv@mail.com)

ஆட்சியர்,

 ”புதிய தமிழ்ச் சொல்” முகநூல்,

[தி.ஆ:2052, நளி (கார்த்திகை) 14]

{30-11-2021}

 

==================================================

கலிங்கு = REGULATOR